De algemene voorwaarden van FlyBiz Travel zijn van toepassing op het gebruik van

onze dienstverlening en onze website met betrekking tot de overeenkomst tussen FlyBiz Travel (KvK. 59071494 te Amsterdam, BTW-nummer NL12.51.19.422.B01), en de reiziger, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is van afgeweken.

 

FlyBiz Travel treedt op als bemiddelingskantoor tussen de reiziger en verschillende

dienstverlenende partijen. Indien u bij ons een reservering maakt, sluit u een

reserveringsovereenkomst af via een derde partij, welke zorg draagt voor een correcte afhandeling van uw reserverings-opdracht tussen u als reiziger en de desbetreffende leverancier.

Op de door u gereserveerde dienst zijn de voorwaarden van de betrokken dienstverlener(s) van toepassing.

Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de dienstverlener(s) verkrijgen.

 

Algemeen

 

FlyBiz Travel is een dienstverlener op het gebied van zakenreizen. FlyBiz Travel kan informeren, adviseren en reserveringen / boekingen maken. FlyBiz Travel verleent deze diensten in uw opdracht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van FlyBiz Travel.

 

FlyBiz Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, de verhuurmaatschappij of hotelier van toepassing. FlyBiz Travel is verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar zelf verleende diensten, zoals een redelijkerwijs te verwachte inspanning met betrekking tot het geven van informatie, advies en een correcte afhandeling van de reservering of boeking.

 

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam conform paspoort, emailadres, geboortedatum, nationaliteit, e.d.

 

Ook is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor bij het op reis gaan in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Indien u een enkele reis heeft gereserveerd kunnen er per bestemming afwijkende visumvereisten gelden. U kunt te allen tijde informatie omtrent paspoorten en visa verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van de landen die u bezoekt of waar u overstapt.

Hierover zal FlyBiz Travel u bij boeking wel algemene informatie kunnen verstrekken.

 

Controleer uw actuele reisschema voor vertrek

De luchtvaartmaatschappijen behouden het recht aanpassingen te verrichten in de dienstregelingen.

Meer informatie hierover vindt u in de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Uit service oogpunt zullen wij deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven e-mail adres sturen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze e-mails u niet of niet tijdig bereiken. U bent er zelf verantwoordelijk voor om na ontvangst van uw tickets uw reisschema zelf te controleren op mogelijke wijzigingen.

Wanneer er een schemawijziging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat wanneer de vlucht later vertrekt de originele inchecktijd van de oorspronkelijke vlucht gehandhaafd blijft. U kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vertrekinformatie.

 

Extra informatie vervoersvoorwaarden

Het is niet toegestaan om alleen de terugreis van een retourticket te gebruiken. Indien u geen

gebruik maakt van uw heenreis zal de luchtvaartmaatschappij de terugreis automatisch annuleren.

U dient altijd in de volgorde van de vluchten te reizen zoals deze zijn gereserveerd. U kunt dus nooit halverwege instappen bij een luchthaven waar u een eventuele overstap maakt.

In geval van een overstap tussen twee luchthavens in dezelfde plaats (inter-airport-overstap), is de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wijze van transport tussen deze luchthavens. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden niet vergoed door de luchtvaartmaatschappij. Daarnaast is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het tijdig inchecken voor en het aan boord gaan van de vervolgvlucht, dit geldt ook voor uw bagage. Bij het bepalen van de minimum overstaptijd in de dienstregeling, houden de luchtvaartmaatschappijen uiteraard rekening met een gemiddelde

overstaptijd die nodig wordt geacht. Hierbij houden zij rekening met algemene factoren die van invloed kunnen zijn tijdens uw overstap, dit geldt zowel voor de passagiers als de te vervoeren

bagage.

  1. Toepassingsgebied.

 

1.1        Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen FlyBiz Travel enerzijds en haar opdrachtgever(s) anderzijds.

 

1.2        Deze voorwaarden gelden als de opdrachtgever een natuurlijk of rechtspersoon is welke handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede wanneer de natuurlijk persoon, welke normaliter handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, handelt voor eigen rekening. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien deze expliciet van toepassing worden verklaard in andere situaties.

 

 

 

 

  1. Begripsbepalingen.

 

2.1        FlyBiz Travel: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf informatie verstrekt en adviezen geeft op het gebied van reizen zulks in de ruimste zin des woords, alsmede bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden betreffende dienstverlening op het gebied van reizen (de dienstverlener).

 

2.2        Opdrachtgever: degene die aan FlyBiz Travel opdracht geeft diensten te verlenen op het gebied van                    reizen.

 

2.3        Reiziger: de natuurlijk persoon te wiens behoeve de overeenkomst met FlyBiz Travel en/of de dienstverlener wordt aangegaan.

 

2.4        Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer of verlener van andere diensten, met wie de opdrachtgever door middel van bemiddeling door FlyBiz Travel een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is met inachtneming van de door hem gehanteerde voorwaarden verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten.

 

2.5        Werkdagen en kantooruren: de dagen maandag tot en met vrijdag

van 09.00 uur tot 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

 

 

  1. Opdracht.

 

3.1        De inhoud van de dienstverlening van FlyBiz Travel kan bestaan uit het informeren en het adviseren van de opdrachtgever, alsmede het ten behoeve van de opdrachtgever bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener.

.

3.2        De opdrachtgever is jegens FlyBiz Travel en de dienstverlener gebonden aan de opdracht ongeacht of een bevestiging wordt verstrekt.

 

3.3        In geval een bevestiging aan de opdrachtgever wordt verstrekt, geldt deze als bewijs voor de inhoud van de overeenkomst(-en), onverminderd het bepaalde in 3.2.

 

3.4        De opdrachtgever is zowel jegens FlyBiz Travel als jegens de uiteindelijke dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverlening.

 

 

  1. Informatievoorziening.

 

4.1        De opdrachtgever zal de voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en/of eventuele andere reizigers verstrekken aan FlyBiz Travel waaronder adressen en telefoonnummers van degenen die in geval van een calamiteit geïnformeerd dienen te worden.

 

4.2        De tarieven van diensten kunnen afhankelijk van de voorwaarden van de dienstverlener en conform deze voorwaarden – ook na het sluiten van de overeenkomst – worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. FlyBiz Travel brengt voor het verlenen van haar diensten een marktconform service tarief in rekening welke separate wordt vermeld op de bevestiging en/of factuur. In geval van maatwerk wordt dit service tarief, naar keuze van FlyBiz Travel verdisconteerd in een totaalprijs.

 

4.3        De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij en/of de andere reizigers bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten zoals onder andere een geldig paspoort en de eventuele vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

 

4.4        De opdrachtgever en/of de reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerder ingewonnen informatie nog correct is.

 

4.5        De opdrachtgever en/of de reiziger dient zich te houden aan de aanwijzingen door of namens de dienstverlener verstrekt en in het bijzonder aan de van toepassing zijnde inchecktijden en/of geadviseerde overstaptijden.

 

 

  1. Wijzigingen en annuleringen.

 

5.1        Annuleringen van, of wijzigingen in, verstrekte opdrachten kunnen alleen op verzoek van de opdrachtgever en dan alleen op de voor FlyBiz Travel gebruikelijke openingstijden plaatsvinden.

 

5.2        Indien op verzoek van de opdrachtgever annulering plaatsvindt of wijzigingen worden aangebracht in reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast door de dienstverlener in rekening gebrachte kosten ook al kosten zijn die FlyBiz Travel zelf in rekening brengt om de annulering en/of wijziging tot stand te brengen.

5.3        Indien de opdrachtgever rechtstreeks de dienst annuleert of wijzigt zijn de daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.

 

  1. Aansprakelijkheid.

 

6.1        FlyBiz Travel zal zo zorgvuldig als in de gegeven omstandigheden in redelijkheid mag worden verwacht de belangen van de opdrachtgever en de reiziger in acht nemen.

 

6.2        FlyBiz Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverleners bij de uitvoering van de diensten, noch voor de juistheid van de door deze dienstverleners verstrekte informatie, waaronder ook begrepen de juistheid van door of namens deze dienstverleners afkomstige foto’s, foldermateriaal en/of ander voorlichtingsmateriaal. Voor financieel onvermogen van de dienstverlener is FlyBiz Travel niet aansprakelijk.

 

6.3        Indien FlyBiz Travel toerekenbaar tekortschiet is zijn aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever en/of de reiziger beperkt tot éénmaal de op de factuur genoemde reissom. Indien de overeenkomst dienaangaande ontbonden wordt zal FlyBiz Travel daarenboven de eventueel vooruitbetaalde gelden restitueren.

 

6.4        FlyBiz Travel is niet aansprakelijk voor vertragingen die de reiziger oploopt en de eventueel daaruit voortvloeiende schade ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Onder andere valt hieronder doch niet uitsluitend vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel; weersomstandigheden; drukte in het verkeer; stakingen, en/of blokkades; het missen van aansluitingen; overboekingen; wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener; annulering door de dienstverlener.

 

6.5        Voor alle overige indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de functie van zakenreisbureau zoals bedoelt in deze algemene voorwaarden, is FlyBiz Travel nimmer aansprakelijk.

 

6.6        FlyBiz Travel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien hij de opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene omstandigheden die ondanks alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen niet voorkomen kan worden. Meer in het bijzonder wordt onder overmacht begrepen vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen, molest, oproer, terrorismedreiging, blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener of annulering door de dienstverlener.

 

6.7        De in deze paragraaf opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent.

 

  1. Wijzigingen, opzegging( annulering) door dienstverlener

 

7.1.       Indien en voor zover de dienstverlener wijzigingen aanbrengt in de ten behoeve van

opdrachtgever vastgelegde reisdiensten, dan wel deze reisdiensten opzegt (annuleert), is FlyBiz Travel

jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade

die c.q. het nadeel dat daaruit voortvloeit voor de opdrachtgever.

 

7.2.       FlyBiz Travel zal zoveel als redelijkerwijs van hem gevergd kan worden zich ervoor

inspannen om alternatieven te zoeken voor de gewijzigde en/of opgezegde reisdiensten, zonder

dit te kunnen garanderen. De overige onderdelen van de overeenkomst

blijven in stand.

 

 

  1. Aansprakelijkheid FlyBiz Travel

 

8.1.       FlyBiz Travel zal zo zorgvuldig als in de gegeven omstandigheden

in redelijkheid mag worden verwacht, de belangen van de opdrachtgever en de reiziger in acht nemen.

 

8.2.       Onverminderd het bepaalde in artikel 8 aanvaardt FlyBiz Travel

geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden

van de, bij de uitvoering van de diensten, betrokken

dienstverleners.

 

8.3.       FlyBiz Travel aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien

de opdracht niet kan worden uitgevoerd wegens niet aan de

reisonderneming toe te rekenen omstandigheden (hierna aangeduid

met: overmacht).

 

 

 

 

8.4.       Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de

nakoming van enige verplichting ten gevolge van onvoorziene

omstandigheden, die ondanks alle in omstandigheden

alle in redelijkheid te nemen voorzorgsmaatregelen

niet voorkomen kan worden en in het bijzonder

doch niet daartoe beperkt wordt hieronder begrepen technische

storingen in de bij het vastleggen van de reisdienst(en)

gebruikte systemen, wijzigingen in de reis aangebracht door de

dienstverlener en of annulering door de dienstverlener.

 

8.5.       FlyBiz Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de

juistheid van de door of namens dienstverleners of andere

derden verstrekte informatie.

 

8.6.       Indien ten gevolge van toerekenbaar tekortschieten door

FlyBiz Travel schade voor de opdrachtgever ontstaat, aanvaardt

FlyBiz Travel aansprakelijkheid, welke is beperkt

tot de waarde van de gefactureerde reisdienst waarop de klacht

is gericht en bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de

beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval

uitkeert vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de

reisonderneming dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste

van de verzekeraar komt.

 

8.7.       Voor financieel onvermogen van de dienstverlener(s) is de

FlyBiz Travel niet aansprakelijk.

 

8.8.       FlyBiz Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade welke gedekt is door een ziektekosten/ongevallen-, reis-en/

of annuleringsverzekering van de opdrachtgever of van een

aan een reis deelnemende reiziger .

 

8.9.       FlyBiz Travel is nimmer aansprakelijk voor vergoeding

van indirecte schade (waaronder doch niet uitsluitend wordt

begrepen gevolgschade, gederfde winst, inkomsten derving,

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie), dan wel

voor de schade die de opdrachtgever c.q. de reiziger lijdt in het

kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

  1. Betaling.

 

9.1        Alle facturen dienen binnen bij voorkeur per omgaande doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum aan FlyBiz Travel te zijn voldaan. FlyBiz Travel verstuurt facturen via elektronische post of per digitaal bericht.

 

9.2        Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en die ter verkrijging van betaling buiten rechte, begroot op 15% van de hoofdsom met een minimum van 70 euro.

 

 

  1. Toepasselijk recht.

 

10.1      Op alle geschillen die ontstaan tussen FlyBiz Travel en de opdrachtgever en/of reiziger is Nederlands recht van toepassing.

 

10.2      Tenzij FlyBiz Travel anders verkiest of de Wet dwingend voorschrijft dat een andere rechter bevoegd is, zal de rechter waar de woonplaats van FlyBiz Travel is gevestigd, bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen.

 

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten